Processament de senyal audiovisual i de comunicacions (Versió 2)

Metodologia docent

Classes d'aplicació

Classes expositives

Treball en grup (no presencial)

Treball individual (no presencial)

Proves de resposta curta (Control)

Proves de resposta llarga (Examen Final)