Processament de senyal audiovisual i de comunicacions (Versió 2)

Temari

Tema 1. Introducció- Notació vectorial i variable aleatòria.

- Caracterització de processos estocàstics (estacionaris i ergòdics), matriu de correlació i propietats, densitat espectral de potència, processos discrets i sistemes lineals.Tema 2. Detecció- El problema de la presa de decisions: verificació d'hipòtesis, terminologia i exemples.

- Criteris de decisión: MAP i de Neyman-Pearson.

- Detecció de senyals deterministes i la corba ROC ("Receiver Operating Characteristic").Tema 3. Teoria de l'estimació- Estimació de paràmetres i estimador de MVUE.

- Límit de Cramer-Rao i estimador eficient.

- Estimació de Màxima Versemblança, estimació MAP i estimació MMSE.Tema 4. Filtratge òptim- Estimació lineal quadràtic-mitjana.

- Tipus de filtratge: identificació de sistema, equalització, cancel·lació, predicció i interpolació.

- Filtre de Wiener en freq√ľ√®ncia.

- Regressió lineal i disseny de mínims quadrats.Tema 5. Filtratge adaptatiu- Mètode de gradient per a regressió lineal.

- Mètodes de gradient estocàstic. Algorisme LMS.

- Convergència i desajustament del LMS. Algorisme LMS normalitzat.Tema 6. Estimació espectral- Periodograma i compromís biaix-variància.

- Estimador de Capon i banc de filtres.

- Detectors de pics espectrals.Tema 7. Representació i aproximació de processos- Transformació òptima en el sentit L2.

- Transformades unitàries independents del senyal: DFT i DCT.

- Transformada wavelet.