Física 1

Metodologia docent

- Presencialitat:

Exposició de continguts (teoria + problemes) amb participació de l'estudiant. Treball pràctic individual o en equip. Tutoria.- No presencialitat:

Realització d'exercicis i projectes teòrics o pràctics fora de l'aula

Preparació i realització d'activitats avaluables.