ELECTRÒNICA FÍSICA

Sistema de qualificació
La qualificació constarà d'un examen final (EF), d'un examen parcial a mig quadrimestre (EP), la participació de l'alumne a classe de problemes (P) i un treball a realitzar en grup.

La qualificació final vindrà donada per max{EF, 0.65*EF+0.30*EP+0.05*P}.

El treball permetrà avaluar les competències genèriques.
Normes d'avaluació