MECÀNICA FONAMENTAL

Sistema de qualificació
NTOT = 0,6 NEF + 0,2 NMQ+ 0,2 NLABNTOTR= 0,8 NEFR+ 0,2 NLABNTOT: Nota final de l'assignatura.

NTOTR: Nota final de l'assignatura (reavaluació)

NEF: Nota de l'examen al final.

NEFR: Nota de l'examen al final (reavaluació)

NMQ: Nota obtinguda en la prova de mig quadrimestre.

NLAB: Nota mitjana de les memòries de les pràctiques de laboratori.
Normes d'avaluació
La prova de mig quadrimestre constarà bàsicament de preguntes de test que es podria complementar amb un exercici raonat.La prova final i final de reavaluaci√≥ constar√† d'una part en qu√® l'estudiantat haur√† de respondre a un q√ľestionari en forma de preguntes tancades i una altra part en qu√® haur√† de resoldre uns quants exercicis de forma raonada.En totes les proves l'estudiantat podrà portar un formulari que li serà lliurat pel professorat a l'inici del curs. També podrà portar calculadora no programable.