MECÀNICA FONAMENTAL

Planificació

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Cap al final del periode lectiu l'estudiantat realitzarà 3 sesions de laboratori. En general les pràctiques es preparen fora del laboratori i es realitzen integrament en les 2h de sessió al laboratori, inclosos els càlculs i l'informe, fet a partir d'una plantilla.Sessió 1: Una pràctica comú a tots relacionada amb el tema 1

(1)Tractament de dades. Llei de Hooke.Amb temps suficient es proporciona a l'estudiantat un problema de tractament de dades que ha de solucionar, consultant la teoria corresponent. La solució d'aquest problema servirà de pauta per a la realització de la pràctica on les mesures seran realsSessió 2 i 3: Dos de les quatre pràctiques següents relacionades amb els temes 3, 4, 5 i 6

(2) Experiències de dinàmica I. Translació.

(3) Experiències de dinàmica II. Rotació. Pèndol reversible.

(4) Experiències de dinàmica III. Translació i rotació. Roda de Maxwell.

(5) Oscil·lacions forçades.