Termodinàmica fonamental

Sistema de qualificació

L'avaluació ordianària té en compte tres mecanismes:- Examen final (EF). Prova escrita de problemes i teoria que permeti certificar el grau d'assoliment global de les competències específiques.

- Parcial de mig quadrimestre (MQ). Prova d'exercicis teòrico-pràctics tipus test i no test que permeti a l'estudiantat una reflexió sobre el grau d'assoliment de competències en mitja assignatura .

- Laboratori (LAB). Avaluació de la activitat feta pel alumne al laboratori en grup. La no assistència per part de l'alumne computarà aquest mecanisme com un zero (no assolit) sense possibilitat de recuperació.La nota final es calcula d'acord a la formula:NotaFinal= 0,6xEF+0,25xMQ+0,15xLABReavaluació té en compte :

- Examen final (EF). Prova que permeti certificar el grau d'assoliment global de les competències específiques.

- Laboratori (LAB). Nota obtiguda en el periode ordianari d'avaluació al llarg del quatrimestre.La nota final en la reavaluació es calcula d'acord a la formula:NotaFinal= 0,85xEF+0,15xLAB


Normes d'avaluació

L'examen final constarà de dues parts ben diferenciades: una amb un formulari oficial confeccionat pels professors que imparteixen l'assignatura i l'altre sense formulari. Els professors podran decidir si alguna de les parts no necessita de calculadora per la seva resolució.El parcial de mig quadrimestre es realitzarà sense formulari i amb calculadora o sense.