Termodinàmica fonamental

Objectius

L'objectiu general és assolir les competències bàsiques de la Termodinàmica Clàssica proporcionant una introducció equilibrada als conceptes i als fenòmens més rellevants i fornint alhora un fonament sòlid per als desenvolupaments posteriors. Objectius específics: - Introduir els conceptes i principis fonamentals en forma explícita i proporcionar a l'estudiantat la informació adequada que permeti entendre raonadament els fenòmens tèrmics - Aconseguir que els estudiants se sentin còmodes abordant problemes particulars en els dominis de l'enginyeria industrial, de l'enginyeria química i de l'enginyeria de materials. - Expressar les magnituds amb les seves unitats en el SI, així com conèixer els factors de conversió a altres sistemes d'unitats. - Conèixer el funcionament de dispositius de mesura relacionats amb els continguts de l'assignatura. - Aconseguir que els estudiants facin una reflexió sobre els resultats numèrics obtinguts. Competències Específiques: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecáncia, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.


Objectius d'aprenentatge

Comprensió i domini dels conceptes bàscis sobre les lleis generals de la mecànica, la termodinàmica, caps i ones i electromagnetirme i la seva aplicació per la resolució de problemes propis de l'enginyeria.