Termodinàmica fonamental

Temari

Tema I. Conceptes bàsicsIntroducció a la termodinàmica .Sistema termodinàmic, variable termodinàmica, estat d'equilibri, transformació termodinàmica. Principi Zero i Temperatura. Termòmetres i escales termomètriques empíriquesTema II. Sistemes monocomponentsSistemes Simples PVT: Equació tèrmica d'estat i coeficients tèrmics. Sistema simple model: Gas Ideal .Gasos reals i superfície característica PVT. Equilibri líquid-vapor i humitat. Equacions tèrmiques d'estat del gas real. Llei dels estats corresponentsTema III. Primer Principi de la TermodinàmicaConcepte de calor. Treball de dilatació en sistemes simples PVT. Treball dissipatiu. Primer Principi de la termodinàmica i Energia interna. EntalpiaTema IV. Aplicacions del Primer Principi de la TermodinàmicaPropietats energètiques d'un sistema simple PVT. Experiment de Joule-Gay Lussac. Propietats energètiques del gas ideal. Transformacions termodinàmiques d'un gas ideal. Experiment de Joule-Kelvin i propietats energètiques del gas realTema V. Segon Principi de la Termodinàmica: MàquinesCicle de Carnot. Màquines: tèrmiques, frigorífiques i termobombes. Segon Principi de la termodinàmica: Enunciats de Clausius i Kelvin-Planck. Teorema de Carnot. Exemples de motors.Tema VI. Segon Principi de la Termodinàmica: EntropiaTeorema de Clausius. Entropia. Entropia d'un gas ideal. Entropia d'una mescla de gasos ideals. Enunciats entròpics del Segon Principi de la Termodinàmica. Degradació de l'energia. Entropia i desordre.Tema VII. Potencials TermodinàmicsPotencials termodinàmiques en sistemes simples PVT. Relacions de Maxwell. Condicions d'equilibri. Equacions T·dS. Equació de Mayer generalitzada. Coeficient Joule-KelvinTema VIII. Transicions de Fase en sistemes monocomponentsCondició d'equilibri entre fases en sistemes simples PVT. Transicions de fase de primer ordre: Equació de Clausius-Clapeyron. Transicions de fase d'ordre superior.