Teoria de màquines i mecanismes

Sistema de qualificació

La nota final, Nfinal, arrodonida a la d√®cima, ser√† la seg√ľent mitjana ponderada

Nfinal = Màx(0,6 Nef + 0,2 Nparcial , 0,8 Nef)+ 0,1 (sqrt(Npràc_4_5* Nexer)+Npràc_1_2_3) onNfinal Nota finalNef Nota de l'examen final. L'examen final constarà d'un conjunt d'exercicis de valoració semblant. Per a la seva realització es disposarà de 3 hores.Nparcial Nota de l'examen parcial. L'examen parcial constarà d'un conjunt d'exercicis de valoració semblant. Per a la seva realització es disposarà d'1 hora i quart.Npràc Nota de l'examen de pràctiques que es realitzarà conjuntament amb l'examen final.Nexer Nota de l'exercici de simulació de mecanismes.ReavaluacióLa prova de reavaluació serà de tipus test amb preguntes teòriques i pràctiques. La nota obtinguda -Nreaval- substitueix les notes Nparcial i Nef.


Normes d'avaluació

Durant les proves:

¬∑ Pel que fa a material escrit, nom√©s es pot disposar d'un full A4 manuscrit, original amb el contingut que es cregui oport√ļ.

· Cal disposar de calculadora i de les eines bàsiques d'escriptura (llapis, goma d'esborrar, etc. ) que facilitin la pulcritud en la presentació.

· No està permès disposar de cap artefacte d'emmagatzemament o transmissió d'informació, telèfon mòbil o altres.

· Les preguntes al professorat només poden fer referència a la comprensió de l'enunciat.

Es valoren la pulcritud, concisió i precisió en la realització dels exercicis.

Per obtenir la màxima qualificació en un exercici cal, on sigui necessari, trobar els valors numèrics i indicar-ne les unitats.