Màquines elèctriques

Sistema de qualificació

Avaluació ordinària:

Nota final = (0,1*Nota avaluació laboratori + 0,9*Nota avaluació teoria)*(Condició necessària)

On:

Nota avaluació laboratori = 0,5*laboratori pràctiques tipus 1 + 0,5*laboratori pràctiques tipus 2

Nota avaluació teoria = 0,25*nota examen parcial + 0,75*nota examen final

Condició necessària val 0 si (Nota avaluació laboratori < 5,0)

Condició necessària val 1 si (Nota avaluació laboratori >= 5,0)Reavaluació:

Nota final = Mín(Reav1, Reav2)

On:

Mín vol dir "el valor mínim de"

Reav1 = 5,0

Reav2 = (Nota examen final de reavaluació)*(Condició necessària)


Normes d'avaluació

Als exàmens parcials es pot portar un full formulari per una cara, calculadora i bolígraf.

Als exàmens finals es pot portar un full formulari per les dues cares, calculadora i bolígraf.