Màquines elèctriques

Objectius

Al finalitzar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de: Formular i calcular circuits electromagnètics. Descriure, identificar i reconèixer les màquines elèctriques. Descriure, identificar i reconèixer els convertidors estàtics per accionar màquines elèctriques. Comparar i avaluar quin tipus de màquina i convertidor estàtic és l'adient per una deteminada aplicació.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat pel càlcul i disseny de màquines elèctriques.Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions.