Màquines elèctriques

Temari

Tema 1: Materials elèctrics i magnètics. Circuits electromagnètics. Tema 2: Màquina de corrent continu. Tema 3: Màquina síncrona. Tema 4: Màquina d'inducció. Tema 5: Altres tipus de màquines. Tema 6: Convertidors estàtics per a màquines elèctriques. Tema 7: Dimensionament i selecció d'accionamnets elèctrics.