Control automàtic

Sistema de qualificació

El sistema de qualificació consta de tres tipus de proves d'avaluació:1. Prova parcial d'avaluaci√≥ dels ensenyaments te√≤rics, basada en q√ľestions de tipus conceptual o que requereixen raonaments qualitatius. La nota d'aquesta prova √©s Npp.2. Avaluació dels ensenyaments pràctics consistent en l'avaluació continuada del període de practiques i de una prova específica a la darrera sessió. La realització dels treballs pràctics (sessions L1 a L4) és obligatòria. La nota d'aquesta avaluació és Nep.3. Examen final, consistent en problemes sobre el conjunt del programa de l'assignatura, per a la resolució dels quals es pot disposar d'un formulari d'extensió màxima d'una fulla per les dues cares, de la taula de transformades en z que es pot descarregar del campus digital i de calculadora (no s'accepten PCs o similars). La nota d'aquest examen és Nef.La nota final, Nfinal , es calcula de la seg√ľent forma:

Nfinal = 0,2 Npp + 0,2 Nep + 0,6 Nef

Reavaluació (Juliol):

* Examen final, consistent en problemes sobre el conjunt del programa de l'assignatura, per a la resolució dels quals es pot disposar d'un formulari d'extensió màxima d'una fulla per les dues cares, de la taula de transformades en z que es pot descarregar del campus digital i de calculadora (no s'accepten PCs o similars). La nota d'aquest examen és NefJ.La nova nota final, resultat de la reavaluaci√≥, es calcula de la seg√ľent forma:

Nfinal = 0,2 Nep + 0,8 NefJ


Normes d'avaluació

Normativa dels Treballs Pràctics· La realització de les quatre sessions és condició necessària per a ésser avaluat de Treballs Pràctics i de l'assignatura.¬∑ Els estudiants que hagin aprovat les pr√†ctiques durant el quadrimestre immediatament anterior les tenen convalidades llevat que estiguin interessats en repetir-les. En aquest cas hauran de presentar una sol¬∑licitud adre√ßada al professor coordinador abans del dia que s'estableixi al comen√ßament del quadrimestre. Les sol¬∑licituds s'han de lliurar a la b√ļstia del departament ESAII (edifici H, planta 2).· Cada grup de pràctiques es divideix en subgrups de dos estudiants cadascun.· Per a la realització de cadascuna de las sessions de Treballs Pràctics els estudiants han de portar els manuals de pràctiques i el llibre "Estudi de sistemes de control digital mitjançant Matlab TM", que es poden descarregar del campus digital, i tota la documentació (apunts i llibres) de la part de teoria corresponent al contingut de la sessió.· L'avaluació dels Treballs Pràctics s'efectua sobre la base de:

- La realització de les sessions L1 a L3.

- La prova espec√≠fica de la sessi√≥ L4, on els estudiants han de respondre a les q√ľestions plantejades pel professor sobre les tres sessions anteriors i desenvolupar sobre una planta del laboratori els experiments que aquell els demani.· Únicament es poden recuperar els Treballs Pràctics si no ha estat possible realitzar-los en les dates inicialment previstes per causa de força major degudament justificada. Per a la recuperació s'han de posar en contacte amb el professor el més aviat possible i sempre abans de l'acabament de las classes del quadrimestre.