Control automàtic

Metodologia docent

La metodologia docent emprada inclou exposicions de teoria, resolució de problemes i realització d'experiències de laboratori (treballs pràctics).

A les sessions de clase es combina la teoria i els problemes, convidant l'estudiantat a participar activament en elles. Es presenten i es demostren els principis i les tècniques operatives del control digital, i es mostren diversos exemples per a il·lustrar la teoria. Igualment es presenten, s'analitzen i es resolen problemes d'anàlisi i disseny de sistemes de control, sovint inspirats en situacions reals.

Els treballs pràctics de l'assignatura es duen a terme en 4 sessions (L1 a L4) de tres hores cadascuna, en els laboratoris del departament. La realització dels treballs pràctics és obligatòria. Cada sessió de laboratori ha de ser preparada convenientment pels estudiants tenint en compte els conceptes adquirits durant el curs.

A mig curs es realitza una prova parcial d'avaluaci√≥ continuada dels ensenyaments te√≤rics, consistent en q√ľestions de tipus conceptual o que requereixen raonaments qualitatius.

A la darrera sessió de pràctiques hi ha una prova parcial d'avaluació continuada dels ensenyaments pràctics.

Les proves d'avaluació durant el curs, i per tant dins el procés d'aprenentatge, tenen una dificultat relativa al període en que es realitzen i serviran per avaluar i orientar l'estudiantat respecte de l'èxit de l'adquisició de les competències i capacitats requerides.

Finalment es realitza una prova d'avaluació de les competències i capacitats adquirides durant tot el curs al final del procés d'aprenentatge, amb un pes específic relativament important com es detalla en la secció "Sistema de qualificació".