Organització industrial

Objectius

Presentar la temàtica bàsica relacionada amb l'organització de sistemes productius i logístics enfocada a alguns temes de disseny i direcció, proporcionant a l'alumne una visió conceptual de base acompanyada d'alguns aspectes instrumentals de detall.


Objectius d'aprenentatge

TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.L'estudiant / a serà capaç d'utilitzar eines d'anàlisi i disseny assistit per ordinador de sistemes de control en les tasques habituals d'anàlisi, simulació i disseny de controladors.L'estudiant / a adquirirà un conjunt de coneixements teòrics i pràctics a nivell bàsic i avançat de la robòtica mòbil, posant especial èmfasi en models probabilístics aplicats a la robòtica mòbil.L'estudiant / a serà capaç de dirigir i organitzar empreses, així com sistemes de produccó i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació mercantil i laboral, i comptabilitat finacera i de costos.L'estudiant / a serà capaç de dirigir i gestionar l'organització del treball i dels recursos humans aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat, i gestió mediambiental