Organització industrial

Planificació

PRÀCTICA COSTOS I INVERSIONSDeterminació punt d'equilibri. Avaluació d'inversions: VAN, TIR, pay-back, dimensió, aspectes qualitatius.PRÀCTICA GESTIÓ DE PROJECTES IProgramació i planificació de projectes. Determinació de la durada mínima d'un projecte usant els diferents diagrames (ROY, PERT, GANTT). Anàlisi del camí crític i les corbes de càrrega dels recursos.PRÀCTICA GESTIÓ DE PROJECTES IIProgramació i planificació de projectes. Programació d'activitats d'un projecte, tenint en compte lligadures acumulatives, disjuntives i relatives, mitjançant l'aplicació d'heurístiques i mètodes exactes.PRÀCTICA PREVISIÓIdentificació dels components d'una sèrie temporal: tendència, cicle, estacionalitat, aleatorietat. Ajust dels paràmetres: mínims quadrats. Tractament de l'estacionalitat additiva i multiplicativa.PRÀCTICA PLANIFICACIÓDeterminar i avaluar diferents plans de producció en un cas realista, aplicant els mètodes vists a classe, tant analítics com els d'optimització.PRÀCTICA MRPDeterminar les necessitats per dur a terme un pla de producció detallat, donada una política d'aprovisionament.PRÀCTICA ESTOCS DETERMINISTES IIntroducció a la gestió d'estocs. Cas pràctic - Aplicació del model d'Harris Wilson. Rebaixes uniformes.PRÀCTICA ESTOCS DETERMINISTES IIGestió d'estocs. Cas pràctic - Model general d'Harris Wilson. Múltiples articles en un recurs.PRÀCTICA ESTOCS DETERMINISTES IIIGestió d'estocs. Cas pràctic - Model general d'Harris Wilson. Múltiples articles en un recurs. Múltiples articles subjectes a una restricció.PRÀCTICA LOCALITZACIÓLocalització: cas pràctic - Aplicació de diversos mètodes per a l'elecció d'una localització. Distàncies: rectangular, quadràtica, euclidiana. Corbes isocost.PRÀCTICA DISTRIBUCIÓ EN PLANTADeterminació de la distribució en planta en una indústria, tenint en compte els diferents enfocaments (producte o procés). Anàlisi multiproducte de fluxos i distàncies. Avaluació i optimització.PRÀCTICA MÈTODES I TEMPSEstudi dels temps de les operacions en un lloc de treball, a partir del cronometratge de les Activitats, considerant els suplements de descans i fatiga corresponents.PRÀCTICA FIABILITATDeterminació de la fiabilitat d'un sistema, tenint en compte diferents factors.PRÀCTICA FINALSíntesi del conjunt de temes tractats al llarg de l'assignatura, aplicats a un cas teòric-pràctic.