Organització industrial

Temari

INTRODUCCIÓOrganització industrial: definició de producció i sistema productiu i logístic. Sistemes productius i sistemes logístics: classificació. Decisions de disseny i d'adreça d'operacions. Bases quantitatives per a la presa de decisions (criteris, costos i inversions).

Classificació de costos. Punt d'equilibri. Inversions: moviment de fons; factor intertemporal (actualització, capitalització). Avaluació d'inversions: VAN, TIR, pay-back, dimensió, aspectes qualitatius.GESTIÓ DE PROJECTES SINGULARSPlanificació i programació de projectes. Característiques de problemes d'ordenació. Tipus de lligadures: potencials, acumulatives, disjuntives. Representacions: diagrama de Gantt, Roy i PERT; corbes de càrrega. Problemes potencials: càlcul de programes. Problemes acumulatius: limitació en la disponibilitat de recursos. Problemes disjuntives: procediment de resolució.TÈCNIQUES DE PREVISIÓEsquema general de la direcció d'operacions. Extrapolació i predicció. Components d'una sèrie temporal: tendència, cicle, estacionalitat, aleatorietat. Ajust dels paràmetres: mínims quadrats. Tractament de l'estacionalitat additiva i multiplicativa.PLANIFICACIÓ D'OPERACIONS: PLANIFICACIÓ AGREGADAConcepte i nivells de planificació. Característiques d'un pla. El Pla Mestre de Producció (PMP). Determinació d'un PMP: anàlisi gràfica, intuïtiu, mitjançant models (mètode de Bowman).CÀLCUL DE NECESSITATS: PLANIFICACIÓ DETALLADAConsideracions generals del càlcul de necessitats. Estructura de producte: llistes de materials. Determinació de necessitats de materials (MRP) i de càrrega (CRP).GESTIÓ D'ESTOCSIntroducció: definició d'estocs, classificació, costos. Anàlisi ABC. Mètodes de gestió d'estocs. Models deterministes: fórmula de Wilson; entrades progressives; rebaixes uniformes; cas de diversos articles; elaboració de peces diferents en una màquina; demanda no homogènia en el temps.LOCALITZACIÓ DE SISTEMES PRODUCTIUSLocalització: aspectes quantitatius i qualitatius. Tipus de distàncies: rectangular, quadràtica, euclidiana. Models mono localització (una dimensió, dues dimensions, restriccions i corbes isocost). Models multi localització: assignació de productes en parcel·les; problemes de cobriment.DISTRIBUCIÓ EN PLANTAIntroducció: classificació, problemes i Objectius. Mètode SLP. Determinació d'una distribució en planta. Anàlisi multiproducte de fluxos i distàncies. Avaluació i optimització.DISSENY DE MÈTODES I ESTUDI DE TEMPS DE TREBALLReferències històriques. Estudi de mètodes de treball: anàlisi i millora. Anàlisi de temps: cronometratge, mostreig del treball. Temps predeterminats. Assignació de màquines: interferències.GESTIÓ I CONTROL DE SISTEMES PRODUCTIUSSistemes de control d'operacions. Fiabilitat de sistemes. Evolució: millora contínua i enginyeria.