Ampliació d'electrònica

Sistema de qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir dels quatre actes d'avaluació, que són de menys a més pes:

- Nota de participació a classe: Npc

- Nota de pràctiques de laboratori: Npl

- Nota del primer examen parcial: Nep

- Nota de l'examen final: Nef

La nota final de l'assignatura (en actes) és el resultat de, Nf = 0,10 x Npc + 0,25 x Npl + 0,25 x Nep + 0,40 x Nef

La nota Nf serà de NP (no presentat) si com a mínim es donen el següent nombre de no presentats: Npl = NP o Nep = Nef = NP. En qualsevol altre cas els NPs se substituiran per 0s en el càlcul de la nota final.

La nota de pràctiques Npl serà la mitjana entre la nota de la valoració del treball fet en les sessions i la qualificació de l'informe de pràctiques. Npl = NP en cas que s'hagi faltat a un nombre mínim de sessions sense una causa justificada. No es convaliden les pràctiques de convocatòries anteriors. No es faran activitats alternatives en substitució de les pràctiques reglades.CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Pels estudiants que no havent aprovat l'assignatura es presentin a la convocatòria extraordinària, la nota final de l'assignatura (en actes) serà el resultat d'aplicar la següent fórmula: Nf = 0,10 x Npc + 0,25 x Npl + 0,65 x Nee sent Nee la nota obtinguda en la convocatòria extraordinària. Les notes Npc i Npl obtingudes durant el curs es conserven per a la convocatòria extraordinària.


Normes d'avaluació

Els exàmens parcial, final i de la convocatòria extraordinària són proves escrites amb la durada estipulada en el calendari acadèmic i que segueixen les normes indicades en el reglament de l'escola. A no ser que s'indiqui el contrari en l'enunciat de l'examen, les proves es fan sense material de suport. Sí que es pot dur una calculadora científica. L'accés al telèfon mòbil està terminantment prohibit en l'aula.

L'examen parcial consta de 9 preguntes de test i 1 problema, en algunes preguntes de test es pot demanar una justificació manuscrita de la resposta. L'examen final consta de 12 preguntes de test i 2 problemes, com en l'examen parcial es pot demanar justificació manuscrita en algunes preguntes del test. L'examen extraordinari consta de 30 preguntes de test, en algunes preguntes es pot demanar una justificació manuscrita.

Les pràctiques es realitzaran en grups de màxim dues persones. Els grups que es formin s'hauran de mantenir fins al final de les pràctiques. L'informe de pràctiques serà únic per grup i haurà d'anar signat pels seus membres.

Respecte de la nota de participació a classe es valoraran aspectes com l'assistència, la participació a classe i les respostes a les qüestions plantejades pel professor.