Ampliació d'electrònica

Metodologia docent

L'assignatura està estructurada en classes de teoria (28 hores) i sessions pràctiques de laboratori (12 hores).

Classes de teoria: hi ha un total de 20 classes distribuïdes en dues sessions setmanals d'una durada d'1,5 hores. Això es correspon a una durada total de poc més de dos mesos des de l'inici del curs. Un cop finalitzades aquestes, l'activitat de l'assignatura se centra en les sessions de laboratori. En les classes de teoria es desenvolupa el temari principalment però no únicament donat que s'encomanarà a l'estudiant d'aprofundir en certs aspectes d'aquest a criteri del professor. A les classes també es duran a terme activitats de participació i avaluació. En l'avaluació dels coneixements teòrics es faran també dos exàmens, un parcial i un final.

Sessions pràctiques de laboratori: hi ha un total de 6 sessions de laboratori d'una durada de 2 hores. En cadascuna d'aquestes sessions s'anirà desenvolupant un petit sistema d'instrumentació que es completarà i avaluarà en la darrera sessió. La primera sessió és no presencial i l'estudiant la realitzarà pel seu compte seguint el quadern de pràctiques. La participació en les sessions pràctiques és obligatòria i en la seva avaluació es tindran en compte tant la valoració del treball fet en les sessions com la qualificació de l'informe final.