Recursos humans

Sistema de qualificació

NOTA FINAL ASSIGNATURA = 0.2*PA + 0.35*E+ 0.45*EFPA= Presentació d'un article acadèmic en grup.

Entregables = Es faran dues activitats avaluables al llarg del cuatrimestre.

EF = Examen final.En cas de suspendre l'assignatura, la nota de l'examen de revaluació substituirà a la nota de l'examen final. És obligatori presentar-se a la convocatòria ordinària de l'assignatura per poder optar a la reavaluació.


Normes d'avaluació

No es podrà portar apunts, ni cap altre material de suport.