Direcció d'operacions (Versió 1)

Sistema de qualificació
Avaluació contínua: l'avaluació de l'adquisició de les competències associades a l'assignatura es realitzarà mitjançant un mínim de tres activitats d'avaluació sumativa. Cadascuna d'aquestes activitats tindrà un pes en la qualificació final d'entre el 10% i el 60%. El sistema d'avaluació haurà de contemplar la recuperació de resultats desfavorables d'activitats d'avaluació.Nfinal = max {0'6 IE.1 + 0'2 IE.2 + 0'2 IE.3; 0'8 IE.1 + 0'2 IE.2; 0'2 IE.2 + 0'2 IE.3 + 0'3 IE.4 + 0'2 IE.5 + 0'1 IE.7}

IE.1. Examen escrit. 0%-80%

IE.2. Examen pràctic. 20%

IE.3. Qüestions, tests, problemes, mini informes. 0%-20%

IE.4. Informes formals. 0%-30%

IE.5. Exposicions orals. 0%-20%

IE.7. Valoració discrecional. 0%-10%
Normes d'avaluació
Tant les pràctiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. Els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicació en el desenvolupament dels treballs, participant activament en ells.

Els exàmens escrits es realitzaran individualment; Està permès el material docent que l'alumne consideri oportuns. No s'acceptaran ordinadors ni telèfons mòbils.