Direcció d'operacions (Versió 1)

Metodologia docent
Classe magistral: el professorat exposa els continguts teòrics i pràctics de la matèria, amb la participació activa dels estudiants.

Classe pràctica: el professorat resol, amb la participació dels estudiants, suposats o problemes relacionats amb els continguts teòrics de l'assignatura.

Realització de projectes: consisteix en la participació en un projecte per resoldre un problema propi de l'enginyeria d'organització. Depenent de les característiques de la matèria, l'estudiant pot realitzar el projecte individualment o en equip. L'estudiant o estudiants hauran d'elaborar la memòria del projecte. A més, el professorat pot exigir la defensa oral de la memòria davant un tribunal. La defensa inclou l'exposició dels continguts més rellevants de la memòria, i un debat amb el tribunal sobre aspectes relacionats amb el projecte.