Direcció d'operacions (Versió 1)

Planificació

PRÀCTICA INTRODUCTÒRIA

Cas pràctic on es veuran, de forma global i integrada alguns dels aspectes vinculats a la problemàtica de l'assignatura.

PRÀCTICA ESTOCS DETERMINISTES I

Introducció a la gestió d'estocs. Cas pràctic - Aplicació del model d'Harris Wilson. Rebaixes uniformes.

PRÀCTICA ESTOCS DETERMINISTES II

Gestió d'estocs. Cas pràctic - Model general d'Harris Wilson. Múltiples articles en un recurs.

PRÀCTICA ESTOCS DETERMINISTES III

Gestió d'estocs. Cas pràctic - Model general d'Harris Wilson. Múltiples articles en un recurs. Múltiples articles subjectes a una restricció.

PRÀCTICA ESTOCS ALEATORIS I

Gestió d'estocs. Cas pràctic - Gestió d'estocs aleatoris amb enfocament costos.

PRÀCTICA ESTOCS ALEATORIS II

Gestió d'estocs. Cas pràctic - Gestió d'estocs aleatoris amb enfocament qualitat de servei.

PRÀCTICA GESTIÓ DE PROJECTES I

Programació i planificació de projectes. Determinació de la durada mínima d'un projecte usant els diferents diagrames (ROY, PERT, GANTT). Anàlisi del camí crític i les corbes de càrrega dels recursos.

PRÀCTICA GESTIÓ DE PROJECTES II

Programació i planificació de projectes. Programació d'activitats d'un projecte, tenint en compte lligadures acumulatives, disjuntivas i relatives, mitjançant l'aplicació d'heurístiques i mètodes exactes.

PRÀCTICA PLANIFICACIÓ

Determinar i avaluar diferents plans de producció en un cas realista, aplicant els mètodes vists a classe, tant analítics com els d'optimització.

PRÀCTICA MRP

Determinar les necessitats per dur a terme un pla de producció detallat, donada una política d'aprovisionament.

PRÀCTICA PROGRAMACIÓ I

Seqüenciació d'operacions tenint en compte diferents objectius (Cmax, Tmed, ¿)

PRÀCTICA PROGRAMACIÓ II

Seqüenciació d'operacions tenint en compte diferents objectius (Cmax, Tmed, ¿)

PRÀCTICA FINAL

Síntesi del conjunt de temes tractats al llarg de l'assignatura, aplicats a un cas teòric-pràctic.