Direcció d'operacions (Versió 1)

Sistema de qualificació

.


Normes d'avaluació

Tant les pràctiques com el treball final es realitzaran en grups de 4-6 persones. Els membres dels grups hauran de demostrar la seva implicació en el desenvolupament dels treballs, participant activament en ells.

Els exàmens escrits es realitzaran individualment; Està permès el material docent que l'alumne consideri oportuns. No s'acceptaran ordinadors ni telèfons mòbils.