Direcció d'empreses

Metodologia docent
- Classe magistral: Classes expositives i participatives

- Estudi de casos en classes pràctiques