Direcció d'empreses

Temari

1. L'estratègia en la empresa.

S'introdueix a l'alumne en tota la dimensió estratègica de la organització, fixant bé que són objectius, missió i visió empresarial. Ens recolzarem en les 5 p's de Mintzberg.

2. La implantació de l'estratègia

S'estudia com implantar l'estratègia dissenyada en les organitzacions i com afecten les forces externes. Visió interna de la implantació de l'estratègia segons models de la cadena de valor i altres models de consultores de renom. També es veuen els tipus d'estratègia que segueixen les empreses

3. Estratègia Digital

En els actuals temps la part digital té molta importància en la pressa de decisions i més en les e-empreses, les quals seran objecte d'estudi d'aquest capítol

4. Crisis empresarial i gir estratègic

Es veuen els motius que fan a que una empresa entri en crisis o no, com detectar-la i si s'han de fer girs m√©s o menys radicals, apart treballarem les seves conseq√ľ√®ncies.

5. Administració de la estructura organitzacional

S'introdueix a l'alumne en com dimensionar una organització, saber quines parts són les importants i com tensionar les diferents forces que mouen l'estructura.

6. La cultura organitzacional

Es una de les parts més importants de l'empresa malgrat ser un intangible. S'aprofundeix en com identificar i seguir cultures i com crear-les

7. Comportament directiu. Poder i política

S'ensenya a l'alumne com moure's dins una organització, com assolir una xarxa interna de confiança i com traçar un pla de comunicació no formals. Tot això englobat en la ètica de comportament que s'espera d'un directiu, la qual també es treballa.

8. Alineació d'objectius, cultura i persones

S'ensenya a traçar mapes estratègics, a definir objectius, a definir llocs de treball i a saber gestionar la contractació de persones per a aconseguir els objectius marcats, tot dins un àmbit de cultura

9. Empresa familiar

com que el volum d'empreses petites i mitjanes és molt gran i un alt percentatge són familiars, els alumnes han d'aprendre com es gestiona tot lo aprés fins ara en una dimensió particular com l'empresa familiar.