Direcció d'empreses

Objectius

L'objectiu principal de l'assignatura és capacitar l'estudiant per comprendre els fonaments de la direcció d'empreses i, en particular, de les funcions directives. A final de curs l'estudiant ha de ser capaç de: 1. Explicar què és la direcció d'empreses, perquè és tan important i què fan els directius. 2. Definir i entendre les quatre funcions administratives bàsiques: planificació, organització, direcció i control. 3. Explicar el concepte de cultura organitzativa, cóm els directius la crean, com s'identifica i perquè influeix tant en el funcionament de l'organització. 4. Entendre el concepte d'estratègia i la seva relació amb la planificació. 4. Conèixer les principals classes d'estratègia així com el rol dels directius en la seva implementació. 5. Distingir entre les diferents estructures organitzatives, tot identificant els seus punts forts i febles. 6. Compendre els conceptes de lideratge i de motivació laboral. 7. Diferenciar entre grups i equips de treball. I millorarà la seva capacitat de: 8. Raonament crític 9. Comunicació oral i escrita 10. Treball en grup


Objectius d'aprenentatge

Aplicar teories i principis propis de l'àrea de direcció general d'una organització amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria.Identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar i implantar solucions en sistemes sociotècnics complexes.Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.