Direcció d'empreses

Planificació

BLOC D'ACTIVITATS_1Dinàmiques vàries que ajudaran a assentar els coneixements explicats als temes 1 i 2.BLOC D'ACTIVITATS_2Exercicis, lectures i casos que ajudaran a entender l'administració en un entorn global i la cultura organitzativa.BLOC D'ACTIVITATS_3Casos, lectures i exercicies que ajudaran a entendre la funció de planificació i de direcció estratègica.BLOC D'ACTIVITATS_4Conferència d'un expert/referent en el tema d'estructura organitzativa. Casos i dinàmiques que ajudaran a entendre la funció d'organització.BLOC D'ACTIVITATS_5Casos i exercicis que permetran entendre la complexitat de la funció de direcció.Exposició d'un article acadèmicExposició d'un article que haurà estat escollit pel propi estudiant i referent a un tema de direcció d'empreses. Les pautes per a la realització d'aquesta pràctica s'explicitarà a classe el dia de la presentació.EXAMEN PARCIALProva d'avaluació parcial de dues hores de duració. A classe s'explicarà com serà la prova.

No es podrà portar apunts, ni cap altre material de suport. No serà necessària la calculadora.EXAMEN FINALAvaluació dels coneixements adquirits. A classe el/la professor/a explicarà com serà aquest examen.

No es podrà portar apunts, ni cap altre material de suport. No serà necessària la calculadora.