Sistemes avançats de la producció (Versió 2)

Objectius
Presentar la temàtica relacionada amb els sistemes productius enfocada a temes de disseny i direcció, proporcionant a l'alumne una visió conceptual de base acompanyada d'alguns aspectes instrumentals de detall.
Objectius d'aprenentatge

Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmic, energètic o natural, per resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat

Adquirir conceptes i tècniques relacionats amb els mètodes quantitatius i experimentals per a l'anàlisi i la presa de decisions.

Aplicar mètodes quantitatius i experimentals per a la presa de decisions en situacions on apareguin elements intangibles.

Aplicar teories i principis propis de l'àrea de producció i logística amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria.

Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes

Desenvolupar i implantar solucions sostenibles i socialment responsables.

Identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar i implantar solucions en sistemes sociotècnics complexes.

Integrar-se amb facilitat a l'equip tècnic interdisciplinari i creatiu de qualsevol empresa del sector de l'Automoció, Centre d'investigació o laboratori d'assajos

Capacitat per aplicar coneixements adequats d'aspectes matemàtics, analítics, científics, instrumentals, tecnològics i de gestió, en la resolució dels problemes propis del sector de l'automoció

Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal · lacions i plantes, relacionats amb el disseny i la fabricació de vehicles i dels seus sistemes

Conèixer i dominar les eines analítiques necessàries perquè la presa de decisions en el context organitzatiu sigui més eficient.

Desenvolupar les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria d'Automoció, que permetin el desenvolupament continu de la professió

Ser capaç de dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

Ser capaç de realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental