Fenòmens de transport

Objectius

L'assignatura pretén introduir als estudiants en l'estudi conjunt de la transferència d' energia, matèria i quantitat de moviment. Donar-los a conèixer les lleis bàsiques d'aquests tres fenòmens, íntimament relacionats, per tal que puguin formular els models matemàtics que representen els aspectes fonamentals dels problemes reals dels processos químics. Al finalitzar el curs l'estudiant ha de ser capaç de: OE1. Aplicar les lleis que regeixen la transferència de quantitat de moviment, energia i matèria i interrelacionar els tres fenòmens. OE2. Formular models matemàtics complexes que representin sistemes reals tant en estat estacionari com no estacionari. OE3. Plantejar models per obtenir els coeficients de transport individuals i globals necessaris per a la resolució de problemes reals.


Objectius d'aprenentatge

Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a l'optimització d'altres ja desenvolupats.Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.Habilitat per solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant els possibles mètodes de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.