Fenòmens de transport

Temari

-EQUACIONS DE VELOCITAT DEL TRANSPORT MOLECULARIntroducció: estats físics i comportament de la matèria. Transport de quantitat de moviment: Llei de Newton, viscositat, fluids no newtonians. Transport de energia calorífica: Llei de Fourier, conductivitat tèrmica. Transport de matèria: Llei de Fick, difusivitat. Equació de velocitat generalitzada.-EQUACIONS DE CONSERVACIÓBalanç microscòpic de matèria: equació de continuïtat, combinació de balanç i l'equació de velocitat. Balanç microscòpic de quantitat de moviment: equació de moviment. Balanços microscòpics d'energia total, calorífica i mecànica: equació d'energia. Equacions de conservació no dimensionals.-TRANSPORT MOLECULAR EN ESTAT ESTACIONARITransport de quantitat de moviment: perfils de velocitat. Transport d' energia calorífica: perfils de temperatura. Transport de matèria: perfils de concentració. Transport simultani de les propietats. Utilització de les equacions de conservació no dimensionals. Estudi de la difusió amb reacció química.-TRANSPORT MOLECULAR EN ESTAT NO ESTACIONARIEquacions de conservació. Resolució de les equacions: aplicació a cossos finits i medis semiinfinits.-TRANSPORT TURBULENTDescripció i aproximacions a l' estudi de la turbulència. Tècnica dels valors mitjans. Equacions de conservació. Equacions pel càlcul de les densitats de flux turbulent. Perfil universal de propietat.-TEORIA DE LA CAPA LÍMITIntroducció. Teoria de Prandtl: equacions fonamentals. Capa límit sobre superfícies planes: règim laminar i turbulent.-COEFICIENTS DE TRANSPORT INDIVIDUALS I GLOBALSCoeficients de transport individuals. Quantitat de moviment: factor de fregament. Coeficients individuals de transmissió de calor i de transferència de matèria. Teories sobre els coeficients de transport: pel·licular, penetració, etc. Coeficients de transport globals. Unitats de transferència-ANALOGIES ENTRE ELS FENÒMENS DE TRANSPORTRelacions bàsiques. Descripció de diferents analogies: Reynolds i Sherwood-Karman, Prandtl-Taylor i Colburn, Karman i Sherwood