Experimentació en polímers

Sistema de qualificació

Nota Final= 0.50*(informes de pràctiques) + 0.50*(examen final)


Normes d'avaluació

Els informes de pràctiques s'elaboraran per equips formats per tres-quatre alumnes, depenent del nombre d'alumnes matriculats. El examen escrit (examen final) es realitzarà de forma individual al final del quadrimestre. No hi han exàmens parcial en aquesta assignatura.

Es tindrà en compte l'assistència mínima d'un 70% a les classes de pràctiques per poguer assolir la nota d'informes de pràctiques.