Direcció d'empreses

Apunts

Volum 1 - Part 0

  • Els escenaris d’entorn i l'anàlisi i diagnòstic de les situacions a les empreses, l’elaboració de propostes per a resoldre-les i la pràctica de l’estructura i l’organització de l’empresa per a la gestió directiva i l’adaptació als canvis
  • Els escenaris conceptuals dels entorns dels coneixements i de la seva aplicació a la direcció de les empreses
  • Escenaris d’entorn de coneixements: L’ètica a l’empresa
  • Bibliografia
  • Escenaris d’entorn de coneixements: La gestió del coneixement El capital intel·lectual com a factor de la producció
  • L’empresa com a sistema
  • Bibliografia esencial de Peter F. Drucker per a gerents i directius
  • Escenaris d’entorn de coneixements: El model de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat - EFQM
  • Els videos corresponents a aquesta part els trobareu sota l'apartat Audiovisuals que trobareu a l'esquerra

Volum 1 - Part 1

  • L'anàlisi i el diagnòstic de situacions a les empreses i l’estudi de les propostes per a la seva resolució
  • Presentació del curs de formació i ensinistrament en la direcció de l'empresa i els materials del seu suport documental
  • Estrategias para la supervivencia en europa de los noventa
  • Las manos de los trabajadores, sujetas por la tradición
  • La tranquila revolución de los "non-profit"
  • Historia y teoria del management
  • ¿ El comercio EE.UU. - Japón necesita un enfrentamiento con la realidad?
  • Las sesiones "Nueva era" ¿Son lo mismo que el antiguo lavado de cerebro?
  • La información y el futuro de la ciudad
  • Criteris bàsics dels escenaris d'entorn per al desenvolupament de les situacions
  • Seqüència estratègica
  • El cas chalmazel. L'enunciat.
  • Analisis de las situaciones planteadas en la empresa Mares
  • Generación de objetivos
  • Analisis de las situaciones planteadas en la empresa Mares
  • Procediment per a la realització d’una Base de Dades per a donar suport a les necessitats d’informació en l’anàlisi de problemes en un entorn empresarial
  • Caso chalmazel

Volum 1 - Part 2

  • La pràctica de l'anàlisi i de l’estudi de l’estructura i l’organització de l’empresa com a instruments de canvi i adequació als objectius
  • L'anàlisi i de l'estudi de l'estructura i l'organització de l'empresa com a instruments de canvi i adequació als objectius
  • La reducción de los tiempos en los trabajos administrativos
  • Enunciado de los ejercicios de trabajo referentes a la empresa Mares
  • Consideraciones prácticas sobre las funciones en la empresa Mares S.A.
  • El lideratge i la cultura de l’organització
  • Calidad, normalización, certificación y homologación
  • Caso chalmazel
  • El caso chalmazel

Volum 2 - Part 3

  • L'estudi i la presa de decisions en matèria econòmica i financera i de les inversions a l’empresa
  • La pràctica de l'anàlisi i diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa
  • Índex de treball
  • Escenaris d’entorn de coneixements: Els processos a l’empresa
  • Escenaris d’entorn de coneixements: Gestió directiva de projectes
  • Escenaris d’entorn de coneixements: Procés per a la formulació d’indicadors
  • Las bases de la contabilidad para la práctica de la gestión directiva de la empresa
  • Las cuentas anuales en la práctica como elemento del sistema de información de y para la dirección de la empresa
  • Memoria abreviada. Contenido para una aplicación práctica
  • Cómo se analizan las cuentas anuales
  • En la pràctica de qué información se dispone para analizarla situación de una empresa
  • El concepto y la práctica del valor añadido como instrumento del control de la gestión
  • La práctica del análisis financiero
  • Ejemplo de análisis de una sociedad de fabricación de productos
  • La contabilidad de gestión referida a los costes basados en las actividades
  • Un nou enfocament de la comptabilitat de costos enfront les noves técniques de gestió
  • Model d’esquema de un procés de facturació – tipus. Anàlisi previ a la informatització
  • Exercici de treball de la Part 3
  • Resolució de diferents qüestions de l’empresa MARES relatives a la seva situació econòmico-financera
  • Ejercicio de aplicación avanzada: Aislamientos Industriales

Volum 2 - Part 3a

  • La pràctica de la presa de decisions en matèria d’inversions a l'empresa
  • Els càlculs de matemàtica financera referits a l’interès. Els coeficients financers
  • Estudi i presa de decisions en materia econòmico-financera
  • Auditoria administrativa
  • IAEC 2007
  • indicadors de conjuntura econòmica
  • IAEC 2007
  • Recopilació de links sobre finances
  • Tresoreria
  • Projectes d’inversió.Criteris de Selecció

Volum 3 - Part 4

  • Els mercats i les vendes des del punt de vista de la direcció i la pràctica de la presa de decisions en matèria dels costos, de la competitivitat i de la gestió global a l’empresa. El pla d’empresa i l’activitat emprenedora
  • La pràctica de la gestió comercial i de les vendes com a instrument d’orientació de l'empresa al producte i al client
  • La gestió comercial i les vendes
  • Las acciones de marketing de la empresa Mares con hipotesis de partida y de trabajo
  • La pràctica de la gestió comercial i de vendes
  • La información necesaria
  • El método de la venta en la práctica
  • Administración de ventas
  • El soporte administrativo
  • El control de las ventas
  • El servicio es un valor añadido. Los productos industriales
  • Model d'exemple de realització pràctica de qüestionari referit a l'obtenció d'informació comercial respecte a la satisfacció dels clients en empreses de tecnologia avançada.
  • La comercialización
  • Como orientar la empresa al mercado y al cliente
  • Caso chalmazel
  • Hites de la historia de la web
  • La videoconferència
  • El caso chalmazel

Volum 3 - Part 5

  • Les decisions sobre les activitats de la producció, la competitivitat i la gestió global.
  • La pràctica de les activitats lligades a la producció, la competitivitat i els costos de la empresa
  • Datos relativos al ejercicio de 20x5
  • Datos relativos al ejercicio de 20x5
  • La política general de la empresa y los documentos de síntesis
  • El control des del punt de vista de la Direcció
  • La millora dels productes de l'empresa mitjançant l'anàlisi del valor per a l'increment de la competitivitat
  • L’esperit emprenedor i la generació d’ocupació
  • El projecte empresarial i la seva viabilitat com instruments per a la generació d'ocupació
  • El caso chalmazel
  • El caso chalmazel

Volum 3 - Part 5a

  • Índice Altran de potencial innovador
  • La competitivitat, la gestió de la innovació i les estratègies tecnològiques en la gestió global.
  • Teoria sobre la millora de la competitivitat de la mà de l'expert M. Porter
  • La innovació i la seva gestió
  • La vetlla - vigilància tecnològica
  • Les estratègies tecnològiques
  • Lean Management: una alternativa altamente competitiva
  • La Innovación Empresarial