Investigació operativa determinista

Sistema de qualificació

Convocatòria ordinària:La nota final de l'assignatura (N) s'obté a partir de la nota de teoria (Nt), la nota de seguiment (Ns) i la nota de laboratori (Nl), segons l'expressió:N = 0,65 * Nt + 0,1 * Ns + 0,25 * NlPer aprovar l'assignatura cal que la nota de laboratori, Nl, no sigui inferior a 4.* Nota de teoria, Nt: s'obté a partir de la nota de l'examen parcial (Np) i de la nota de l'examen final (Nf). L'examen parcial allibera matèria a partir de 5. La nota de teoria, Nt, es calcula a partir de les notes Np i Nf de la manera següent:1) Si l'alumne es presenta a l'examen final de tot el temari i obté una nota Nf, llavors Nt = Nf.2) Si l'alumne es presenta a l'examen final de la segona part del temari (només permès si Np >= 5) i obté una nota Nf, llavors Nt = (Np + Nf) / 2.Els exàmens consten d'una part teòrica, amb formulari oficial, sobre optimització i modelització matemàtica, i una part pràctica, amb llibres i apunts, realitzada a la sala de PC, on es demana la implementació i resolució numèrica amb Excel d'algun problema de presa de decisions.* Nota de seguiment, Ns: la nota de seguiment s'obté a partir de les proves de tipus test de cada tema, que es realitzen durant les classes de teoria, i dels exercicis proposats per a les classes de laboratori.* Nota de laboratori, Nl: la nota de laboratori, Nl, s'obté a partir de les notes de les pràctiques de modelització amb Excel (pràctica de programació lineal (PPL), programació lineal entera (PPLE) i programació no lineal (PPNL)), segons l'expressió:Nl = (1/3) * PPL + (1/3) * PPLE + (1/3) * PPNLConvocatòria extraordinària:Es fa un examen de teoria, amb les mateixes característiques que l'examen final de la convocatòria ordinària, i s'ha de presentar una pràctica diferent de les de la convocatòria ordinària. Aquesta pràctica es fa pública un cop resolta la convocatòria ordinària i s'ha d'obtenir una nota mínima de 4. Amb la nota de l'examen de teoria (Nt) i de la pràctica (Nl), s'obté la nota de la convocatòria extraordinària (Nex),mitjançant l'expressió:Nex = 0,9 * Nt + 0,1 * Nl


Normes d'avaluació