Senyals i sistemes

Temari

1.-Senyals continusTransformacions de la variable independent. Propietats. Senyals bàsics. Desenvolupament en Sèrie de Fourier dels senyals periòdics.2.-Sistemes continusInterconnexió de sistemes. Propietats dels sistemes. Sistemes Lineals i Invariants. Convolució. Resposta impulsional.3.-Anàlisi de Fourier de senyals continusDefincions. Propietats. TF dels senyals bàsics. TF dels senyals periòdics. Fenestrament.4.-Anàlisi de Fourier de sistemes continus 5.-Mostreig i reconstruccióMostratge. Criteri de Nyquist. Reconstrucció. Aplicació als senyals sinusoidals.6.-SeqüènciesDefinicions. Transformacions de la variable independent. Propietats. Seqüències bàsiques. Desenvolupament en Sèrie de Fourier de les seqüències periòdiques.7.-Sistemes discretsDefinició. Propietats. Sistemes Lineals i Invariants. Sistemes en Equacions de Diferències Finites.8.-Transformada ZDefinició. Regió de convergència. Propietats. Transformada Z inversa. Anàlisi de sistemes discrets.9.-Anàlisi de Fourier discretDefinicions. Transformada de Fourier. Transformada Discreta de Fourier. Relació amb el Desenvolupament en Sèrie de Fourier.