Física

Objectius

1.L'alumne ha de ser capa√ß d'utilitzar les lleis de Kirchhoff per determinar les intensitats i tensions en un circuit de corrent continu d'una o m√ļltiples malles. 2.L'alumne ha de ser capa√ß de determinar el circuit equivalent Th√©venin entre dos punts d'un circuit de corrent continu donat. 3.L'alumne ha de ser capa√ß de calcular la pot√®ncia de qualsevol element d'un circuit de corrent continu. 4.L'alumne ha de ser capa√ß d'identificar l'amplitud, freq√ľ√®ncia, fase i valor efica√ß d'un senyal sinusoidal. 5.L'alumne ha de ser capa√ß de determinar la resposta dels diferents elements passius sota l'acci√≥ de senyals peri√≤dics. 6.L'alumne ha de ser capa√ß d'utilitzar el concepte de fasor per determinar la resposta estacionaria d'un circuit de corrent altern. 7.L'alumne ha de ser capa√ß de calcular la pot√®ncia de qualsevol element d'un circuit de corrent altern i de corregir el factor de pot√®ncia d'un circuit donat. 8.L'alumne ha de ser capa√ß de calcular l'efecte de diferents tipus de filtres sobre senyals composats d'una superposici√≥ de freq√ľ√®ncies. 9.L'alumne ha de ser capa√ß de definir el concepte d'ona i classificar les ones en funci√≥ de diferents criteris. 10.L'alumne ha de ser capa√ß de determinar la funci√≥ d'ona corresponent a una ona harm√≤nica unidimensional i a una ona electromagn√®tica harm√≤nica plana. 11.L'alumne ha de ser capa√ß de descriure les caracter√≠stiques b√†siques de l'espectre electromagn√®tic. 12.L'alumne ha de ser capa√ß de calcular la intensitat de l'energia transportada per un feix de llum i l'energia dels fotons de que est√† composat. 13.L'alumne ha de ser capa√ß de determinar els patrons d'interfer√®ncia de dues ones coherents. 14.L'alumne ha de ser capa√ß de determinar les direccions dels feixos de llum reflectit i refractat en un canvi de medi. 15.L'alumne ha de ser capa√ß de descriure els fonaments de la teoria de la conducci√≥, particularment en el cas dels semiconductors. 16.L'alumne ha de ser capa√ß de determinar les intensitats i tensions en circuits senzills que continguin d√≠odes. 17.L'alumne ha de ser capa√ß de descriure els rectificadors de corrent b√†sics. 18.L'alumne ha de ser capa√ß de determinar les intensitats i tensions en circuits senzills que continguin transistors. 19.L'alumne ha de ser capa√ß de descriure com la informaci√≥ digital √©s representada i manipulada en els circuits electr√≤nics. 20.L'alumne ha de ser capa√ß de determinar la porta l√≤gica que implementa un circuit b√†sic donat. 21.L'alumne ha de ser capa√ß de comportar-se de forma correcta a l'utilitzar l'equipament el√®ctric del laboratori. 22.L'alumne ha de ser capa√ß d'utilitzar els aparells b√†sics d'un laboratori d'electr√≤nica: mult√≠metre, oscil¬∑loscopi, fonts de tensi√≥, generadors de funcions.


Objectius d'aprenentatge

Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB2. Capacitat per a comprendre i dominar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits, electrònica i fotònica i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB2. Capacitat per a comprendre i dominar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits, electrònica i fotònica i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.Elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i la normativa vigent.Elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i la normativa vigent.Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.