Física

Planificació

TEMA 1Desenvolupament del Tema 1 de l'assignaturaTEMA 1Desenvolupament del Tema 1 de l'assignaturaP1Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del primer tema (Corrent Continu).P1Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del primer tema (Corrent Continu).TEMA 2Desenvolupament del Tema 2 de l'assignaturaTEMA 2Desenvolupament del Tema 2 de l'assignaturaP2Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del segon tema (Electrònica).P2Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del segon tema (Electrònica).TEMA 3Desenvolupament del Tema 2 de l'assignaturaTEMA 3Desenvolupament del Tema 2 de l'assignaturaP3Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del tercer tema (Corrent Altern).P3Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del tercer tema (Corrent Altern).TEMA 4Desenvolupament del Tema 4 de l'assignaturaTEMA 4Desenvolupament del Tema 4 de l'assignaturaP4Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del quart tema (Ones).P4Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del quart tema (Ones).FExamen final de teoria i problemes al que poden accedir els alumnes si no han superat l'avaluació continuada o volen tenir l'oportunitat de millorar nota (els alumnes interessats ho han de solicitar amb deu dies d'antel·lació). S'avaluen tots els quatre temes de que està composada l'assignatura, i per tant tots els continguts específics.FExamen final de teoria i problemes al que poden accedir els alumnes si no han superat l'avaluació continuada o volen tenir l'oportunitat de millorar nota (els alumnes interessats ho han de solicitar amb deu dies d'antel·lació). S'avaluen tots els quatre temes de que està composada l'assignatura, i per tant tots els continguts específics.L1Sessió 1 del laboratori on es fa una introducció al tractament de dades experimentals. S'avalua mitjançant la presentació d'una sèrie d'exercicis pràctics resolst al final de la sessió. S'avaluaran els objectius específics del laboratori i la part escrita de la competència transversal (comunicació eficaç oral i escrita).L1Sessió 1 del laboratori on es fa una introducció al tractament de dades experimentals. S'avalua mitjançant la presentació d'una sèrie d'exercicis pràctics resolst al final de la sessió. S'avaluaran els objectius específics del laboratori i la part escrita de la competència transversal (comunicació eficaç oral i escrita).L2Sessió 2 del laboratori on s'avalua la pràctica 1 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 1, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L2Sessió 2 del laboratori on s'avalua la pràctica 1 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 1, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L3Sessió 3 del laboratori on s'avalua la pràctica 2 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 2, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L3Sessió 3 del laboratori on s'avalua la pràctica 2 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 2, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L4Sessió 4 del laboratori on s'avalua la pràctica 3 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 3, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L4Sessió 4 del laboratori on s'avalua la pràctica 3 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 3, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L5Sessió 5 del laboratori on s'avalua la pràctica 4 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 4, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L5Sessió 5 del laboratori on s'avalua la pràctica 4 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 4, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L6Sessió 6 del laboratori on l'alumne ha de fer una presentació oral individual, d'un màxim de 8 minuts, en la que descrigui els objectius, realització i resultats d'una de les pràctiques que ha fet en alguna de les sessions anteriors (se li assignarà amb antelació la que li pertoca). Aquesta presentació estarà seguida de preguntes referents a la matèria exposada. S'avaluaran els objectius específics del tema a que faci referència la pràctica escollida, i la part oral de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).L6Sessió 6 del laboratori on l'alumne ha de fer una presentació oral individual, d'un màxim de 8 minuts, en la que descrigui els objectius, realització i resultats d'una de les pràctiques que ha fet en alguna de les sessions anteriors (se li assignarà amb antelació la que li pertoca). Aquesta presentació estarà seguida de preguntes referents a la matèria exposada. S'avaluaran els objectius específics del tema a que faci referència la pràctica escollida, i la part oral de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).