Física

Temari

Corrent Continu1.1 Càrrega elèctrica.

1.2 Corrent elèctric.

1.3 Diferència de potencial.

1.4 Potència.

1.5 Resistència. Llei d'Ohm. Efecte Joule.

1.6 Fonts de tensió.

1.7 Lleis de Kirchhoff.

1.8 Associació de resistències.

1.9 Aparells de mesura.

1.10 Teorema de Thévenin.

1.11 Condensadors.Corrent Continu1.1 Càrrega elèctrica.

1.2 Corrent elèctric.

1.3 Diferència de potencial.

1.4 Potència.

1.5 Resistència. Llei d'Ohm. Efecte Joule.

1.6 Fonts de tensió.

1.7 Lleis de Kirchhoff.

1.8 Associació de resistències.

1.9 Aparells de mesura.

1.10 Teorema de Thévenin.

1.11 Condensadors.Corrent Altern2.1 Transitoris: circuits RC i RL. 2.2 Règim estacionari del circuit RCL. 2.3 Nombres complexos. 2.4 Impedància. Llei d'Ohm. 2.5 Circuits de corrent altern. 2.6 Potència. 2.7 Superposició de senyals. Ample de banda. 2.8 Ressonància. 2.9 Filtres.Corrent Altern2.1 Transitoris: circuits RC i RL. 2.2 Règim estacionari del circuit RCL. 2.3 Nombres complexos. 2.4 Impedància. Llei d'Ohm. 2.5 Circuits de corrent altern. 2.6 Potència. 2.7 Superposició de senyals. Ample de banda. 2.8 Ressonància. 2.9 Filtres.Electrònica i portes lògiques3.1 Estructura electrònica dels àtoms.

3.2 Teoria de la conducció: metalls, aïllants, semiconductors.

3.3 Díode d'unió p-n: rectificador de corrent i portes lògiques.

3.4 Díode emissor de llum (LED).

3.5 Díode Zener: limitador de tensió.

3.6 Transistors MOSFET d'enriquiment. Portes lògiques.

3.7 Inversor CMOS.

3.8 Retràs i potència en circuits digitals.

3.9 Lògica CMOS.Electrònica i portes lògiques3.1 Estructura electrònica dels àtoms.

3.2 Teoria de la conducció: metalls, aïllants, semiconductors.

3.3 Díode d'unió p-n: rectificador de corrent i portes lògiques.

3.4 Díode emissor de llum (LED).

3.5 Díode Zener: limitador de tensió.

3.6 Transistors MOSFET d'enriquiment. Portes lògiques.

3.7 Inversor CMOS.

3.8 Retràs i potència en circuits digitals.

3.9 Lògica CMOS.Ones4.1 Tipus d'ones. Funció d'ones.

4.2 Ones harmòniques.

4.3 Ones electromagnètiques. Densitat d'energia. Intensitat.

4.4 Espectre electromagnètic.

4.5 Polarització. Pantalles de cristall líquid.

4.6 Reflexió i refracció. Fibres òptiques.

4.7 Interferències.

4.8 Làser.Ones4.1 Tipus d'ones. Funció d'ones.

4.2 Ones harmòniques.

4.3 Ones electromagnètiques. Densitat d'energia. Intensitat.

4.4 Espectre electromagnètic.

4.5 Polarització. Pantalles de cristall líquid.

4.6 Reflexió i refracció. Fibres òptiques.

4.7 Interferències.

4.8 Làser.