Física

Sistema de qualificació
La nota de les competències tècniques de l'assignatura es calcularà a partir de 2 notes:

- Nota de continguts teòrics (pes 90%).

- Nota de laboratori o continguts pràctics (pes 10%).Durant el curs es faran 4 controls, tots ells del mateix pes i corresponents respectivament a la matèria de cadascun dels quatre temes en que està estructurada l'assignatura. La mitjana aritmètica dels controls determina la nota de l'avaluació contínua (AC) de la part teòrica.

En cas que l'alumne vulgui millorar la seva nota, es realitzarà un examen final (EF).

La nota de l'assignatura, es calcularà com:

Nota Final = 0.1*Lab + 0.9*màxim(AC,EF)La nota de laboratori (Lab) s'obtindrà a partir de:

(1) la mitjana de les notes de cinc sessions de pràctiques (aquesta mitjana representarà el 75% de la nota Lab).

(2) una prova individual posterior a la cinquena pràctica (que representarà el 25% de Lab), en que l'alumne haurà de fer una presentació oral en que es descrigui una de les pràctiques realitzades (es disposarà d'un temps màxim de 8 minuts, seguit d'una breu sessió de preguntes).La nota de la competència d'expressió oral i escrita (CEOE) tindrà qualificacions: A (excel·lència), B (òptim), C (suficient), D (no superat). La part escrita s'avaluarà a partir de la mitjana de les notes obtingudes en el resum manuscrit que es demana al final de cada pràctica. La part oral s'avaluarà durant l'exposició abans esmentada. El pes de la part oral i la escrita serà el mateix a l'hora de calcular la nota final de la competència.

(Els alumnes disposen de rúbriques en que s'especifiquen els aspectes que es valoraran tant en la part oral com en l'escrita).
Normes d'avaluació