Física

Objectius
1.L'alumne ha de ser capa√ß d'utilitzar les lleis de Kirchhoff per determinar les intensitats i tensions en un circuit de corrent continu d'una o m√ļltiples malles.
2.L'alumne ha de ser capaç de determinar el circuit equivalent Thévenin entre dos punts d'un circuit de corrent continu donat.
3.L'alumne ha de ser capaç de calcular la potència de qualsevol element d'un circuit de corrent continu.
4.L'alumne ha de ser capa√ß d'identificar l'amplitud, freq√ľ√®ncia, fase i valor efica√ß d'un senyal sinusoidal.
5.L'alumne ha de ser capaç de determinar la resposta dels diferents elements passius sota l'acció de senyals periòdics.
6.L'alumne ha de ser capaç d'utilitzar el concepte de fasor per determinar la resposta estacionaria d'un circuit de corrent altern.
7.L'alumne ha de ser capaç de calcular la potència de qualsevol element d'un circuit de corrent altern i de corregir el factor de potència d'un circuit donat.
8.L'alumne ha de ser capa√ß de calcular l'efecte de diferents tipus de filtres sobre senyals composats d'una superposici√≥ de freq√ľ√®ncies.
9.L'alumne ha de ser capaç de definir el concepte d'ona i classificar les ones en funció de diferents criteris.
10.L'alumne ha de ser capaç de determinar la funció d'ona corresponent a una ona harmònica unidimensional i a una ona electromagnètica harmònica plana.
11.L'alumne ha de ser capaç de descriure les característiques bàsiques de l'espectre electromagnètic.
12.L'alumne ha de ser capaç de calcular la intensitat de l'energia transportada per un feix de llum i l'energia dels fotons de que està composat.
13.L'alumne ha de ser capaç de determinar els patrons d'interferència de dues ones coherents.
14.L'alumne ha de ser capaç de determinar les direccions dels feixos de llum reflectit i refractat en un canvi de medi.
15.L'alumne ha de ser capaç de descriure els fonaments de la teoria de la conducció, particularment en el cas dels semiconductors.
16.L'alumne ha de ser capaç de determinar les intensitats i tensions en circuits senzills que continguin díodes.
17.L'alumne ha de ser capaç de descriure els rectificadors de corrent bàsics.
18.L'alumne ha de ser capaç de determinar les intensitats i tensions en circuits senzills que continguin transistors.
19.L'alumne ha de ser capaç de descriure com la informació digital és representada i manipulada en els circuits electrònics.
20.L'alumne ha de ser capaç de determinar la porta lògica que implementa un circuit bàsic donat.
21.L'alumne ha de ser capaç de comportar-se de forma correcta a l'utilitzar l'equipament elèctric del laboratori.
22.L'alumne ha de ser capaç d'utilitzar els aparells bàsics d'un laboratori d'electrònica: multímetre, oscil·loscopi, fonts de tensió, generadors de funcions.
Objectius d'aprenentatge

Interpretar, seleccionar i valorar conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació a partir dels fonaments matemàtics, estadístics i físics necessaris. CEFB2. Capacitat per a comprendre i dominar els fonaments físics i tecnològics de la informàtica: electromagnetisme, ones, teoria de circuits, electrònica i fotònica i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i la normativa vigent.

Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.