Física

Planificació

TEMA 1

Desenvolupament del Tema 1 de l'assignatura

P1

Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del primer tema (Corrent Continu).

TEMA 2

Desenvolupament del Tema 2 de l'assignatura

P2

Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del segon tema (Electrònica).

TEMA 3

Desenvolupament del Tema 2 de l'assignatura

P3

Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del tercer tema (Corrent Altern).

TEMA 4

Desenvolupament del Tema 4 de l'assignatura

P4

Examen de teoria i problemes on s'avaluaran els continguts del quart tema (Ones).

F

Examen final de teoria i problemes al que poden accedir els alumnes si no han superat l'avaluació continuada o volen tenir l'oportunitat de millorar nota (els alumnes interessats ho han de solicitar amb deu dies d'antel·lació). S'avaluen tots els quatre temes de que està composada l'assignatura, i per tant tots els continguts específics.

L1

Sessió 1 del laboratori on es fa una introducció al tractament de dades experimentals. S'avalua mitjançant la presentació d'una sèrie d'exercicis pràctics resolst al final de la sessió. S'avaluaran els objectius específics del laboratori i la part escrita de la competència transversal (comunicació eficaç oral i escrita).

L2

Sessió 2 del laboratori on s'avalua la pràctica 1 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 1, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).

L3

Sessió 3 del laboratori on s'avalua la pràctica 2 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 2, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).

L4

Sessió 4 del laboratori on s'avalua la pràctica 3 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 3, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).

L5

Sessió 5 del laboratori on s'avalua la pràctica 4 mitjançant un exercici previ a entregar al començament de la sessió i d'un informe al final. S'avaluaran els objectius específics del Tema 4, els específics del laboratori, i la part escrita de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).

L6

Sessió 6 del laboratori on l'alumne ha de fer una presentació oral individual, d'un màxim de 8 minuts, en la que descrigui els objectius, realització i resultats d'una de les pràctiques que ha fet en alguna de les sessions anteriors (se li assignarà amb antelació la que li pertoca). Aquesta presentació estarà seguida de preguntes referents a la matèria exposada. S'avaluaran els objectius específics del tema a que faci referència la pràctica escollida, i la part oral de la competència transversal (Comunicació eficaç oral i escrita).