Física

Temari

Corrent Continu

1.1 Càrrega elèctrica.

1.2 Corrent elèctric.

1.3 Diferència de potencial.

1.4 Potència.

1.5 Resistència. Llei d'Ohm. Efecte Joule.

1.6 Fonts de tensió.

1.7 Lleis de Kirchhoff.

1.8 Associació de resistències.

1.9 Aparells de mesura.

1.10 Teorema de Thévenin.

1.11 Condensadors.

Corrent Altern

2.1 Transitoris: circuits RC i RL. 2.2 Règim estacionari del circuit RCL. 2.3 Nombres complexos. 2.4 Impedància. Llei d'Ohm. 2.5 Circuits de corrent altern. 2.6 Potència. 2.7 Superposició de senyals. Ample de banda. 2.8 Ressonància. 2.9 Filtres.

Electrònica i portes lògiques

3.1 Estructura electrònica dels àtoms.

3.2 Teoria de la conducci√≥: metalls, a√Įllants, semiconductors.

3.3 Díode d'unió p-n: rectificador de corrent i portes lògiques.

3.4 Díode emissor de llum (LED).

3.5 Díode Zener: limitador de tensió.

3.6 Transistors MOSFET d'enriquiment. Portes lògiques.

3.7 Inversor CMOS.

3.8 Retràs i potència en circuits digitals.

3.9 Lògica CMOS.

Ones

4.1 Tipus d'ones. Funció d'ones.

4.2 Ones harmòniques.

4.3 Ones electromagnètiques. Densitat d'energia. Intensitat.

4.4 Espectre electromagnètic.

4.5 Polarització. Pantalles de cristall líquid.

4.6 Reflexió i refracció. Fibres òptiques.

4.7 Interferències.

4.8 Làser.