Negoci electrònic

Objectius

1.Explicar les oportunitats de la globalització i perquè són tan indispensables els sistemes d'informació a les empreses actuals. 2.Descriure els sistemes d'informació que donen suport a les principals funcions empresarials: vendes-màrqueting, producció, finances-comptabilitat i recursos humans. 3.Avaluar el rol dels sistemes d'informació que donen servei als diversos nivells administratius en una empresa i les seves interrelacions 4.Explicar de quina manera les aplicacions empresarials i les intranets afavoreixen la integració dels processos de negocis i milloren l'eficiència de l'organització. 5.Avaluar el impacte dels sistemes d'informació en les organitzacions. 6.Demostrar de quina manera ajuden els sistemes d'informació a les empreses a utilitzar sinergies, competències centrals i estratègies basades en xarxes per aconseguir un avantatge competitiu. 7.Demostrar la manera com els sistemes d'administració de la relació amb el client (sistemes CRM) fan possible integrar tota la informació relativa als clients i posar-la a disposició de l'empresa; i ser capaç de pensar en millorar la relació amb el client amb el suport del sistemes CRM. 8.Descriure de quina manera es poden utilitzar les aplicacions empresarials en plataformes per a nous serveis interfuncionals. 9.Demostrar la manera en què la construcció de nous sistemes produeix el canvi organitzacional. 10.Avaluar models per determinar el valor de negocis dels sistemes d'informació. 11.Identificar els principals factors que impulsen la internacionalització dels negocis 12.Comparar estratègies per desenvolupar negocis globals i entendre com els sistemes d'informació poden donar suport a aquestes estratègies. 13.Descriure la realitat de la utilització dels sistemes i les tecnologies de la informació a la petita i mitjana empresa (PIMEs) 14.Descriure els diversos tipus de comerç electrònic i la manera com aquest ha canviat les vendes al detall al consumidor i les transaccions de negoci a negoci. 15.Avaluar el rol del comerç mòbil en els negocis i descriure les aplicacions de comerç electrònic més importants. 16.Descriure les característiques úniques del comerç electrònic, els mercats digitals, els béns digitals i els nous models de negocis. 17.Comparar els principals sistemes de pagament per al comerç electrònic 18.Plantejar-se la creació d'una tenda electrònica sota un determinat model de negoci, integrant tots els coneixements teòrics rebuts sobre el comerç electrònic, utilitzant una eina de codi lliure 19.Ser capaç de resoldre problemes o projectes parcialment estructurats, caracteritzats per una falta d'informació, l'existència de restriccions de temps i la possibilitat d'oferir múltiples solucions compatibles amb els uns determinats requeriments de millora, innovació i qualitat. 20.Fomentar un nivell alt d'exigència en la qualitat dels projectes en els que participa, així com fomentar habilitats per la creació i gestió de projectes. 21.Fomentar la pràctica de generar noves solucions i la visió per portar-les a la pràctica en el context de projectes de millora del negoci electrònic, tenint en compte les restriccions pròpies i del mercat i procurant assolir solucions innovadores pel que fa a processos o innovacions organitzatives. 22.Fomentar la pràctica de tenir que prendre iniciatives comptant amb d'altres, fent-los partícips de la teva visió de futur i dels teus projectes. 23.Demostrar la manera com els sistemes d'administració de la cadena de subministrament (sistemes SCM) coordinen la planificació, la producció i la logística amb els proveïdors i ser capaç de pensar millores en la cadena de subministrament amb el suport del sistemes SCM


Objectius d'aprenentatge

Demostrar comprensió i aplicar els principis i les pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir d'enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització, i participar activament en la formació dels usuaris.Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes basats en Internet (e-commerce, e-learning, etc.).Gestionar la presència de l'organització a Internet.Desenvolupar solucions de negoci mitjançant la implantació i la integració de hardware i software.Proposar i coordinar canvis per a millorar l'explotació del sistema i de les aplicacions.Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat de comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. Desenvolupar la creativitat, l'esperit emprenedor i la tendència a la innovació.Tenir motivació per a la realització professional i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de les possibilitats de la carrera professional en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica. Sentir-se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos.