Transmissió i codificació de la informació

Temari

Informació i entropia.Definici√≥ matem√†tica de la quantitat d'informaci√≥. Entropia de una distribuci√≥ de probabilitat i informaci√≥ m√ļtua de dues variables aleat√≤ries.Codificació de font i de canalCodis de longitud variable. Desigualtat de Kraft. Codis de Huffman. Extensions d'una font. Primer teorema de Shannon. Capacitat d'un canal. Esquemes de decisió. Segon teorema de Shannon: codificació de canal amb soroll. El canal binari simètric. Esquema de decodificació per màxima versemblança.Detecció i correcció d'errors amb codis de blocDistància de Hamming. Radis de tangència i de cobertura. Detecció i correcció d'errors. Protocols de detecció d'errors. El problema fonamental de la teoria de codis.Cossos finitsConstrucció de cossos finits, especialement els de característica 2. Propietats elementals i càlculs efectius en cossos finits.Codis linealsEspais vectorials sobre cossos finits. Codis lineals. Matrius generadora i de control. Correció per síndromes. Operacions amb codis lineals. Codis perfectes. Codis de Hamming, de Golay binaris i de Golay ternaris.Codis cíclics i CRCPolinomis sobre cossos finits. Codis polinomials. Polinomis generador i de control. Codificació sistemàtica. L'algorisme de correcció de Meggit. Codis cíclics emprats en la detecció d'errors: els CRC. El CRC d'Ethernet.Codis BCH binariosArrels d'un codi cíclic: descripció d'un codi cíclic mitjançant les seves arrels. Codis BCH sobre un cos finit. Codis BCH binaris primitius i estrictes. L'equació clau. Decodificació per l'algorisme d'Euclides. Decodificació de Berlekamp-Massey.Codis de Reed-SolomonEls codis de Reed-Solomon com a codis cíclics. La transformada de Fourier finita. Algorisme de correcció d'errors. Aplicació: codificació del disc compacte d'àudio.