ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA

Sistema de qualificació
Per poder ser avaluat per avaluaci√≥ continuada (AC), un estudiant ha d'haver lliurat el treball d'exposici√≥ (totes les fites parcials i presentat el treball d'exposici√≥ en p√ļblic), els lliurables d'√®tica (un m√≠nim del 75% dels lliurables), la documentaci√≥ dels v√≠deo debats (un m√≠nim del 75% dels v√≠deo debats) i lliurat les dues recensions de llibres.En cas que en una de les parts de l'avaluació continuada (treball d'exposició, lliurables d'ètica, documentació vídeo debats i recensions de llibres) no es lliuri el mínim requerit, aquesta part es considera no presentada i la nota corresponent serà zero.En cas de seguir l'avaluaci√≥ continuada, la nota de l'assignatura es calcula de la forma seg√ľent:

30% - nota de treball d'exposici√≥ en p√ļblic de temes del programa

20% - nota de recensió de llibres

25% - nota de lliurables d'ètica

25% - nota d'altres elements susceptibles d'avaluació: vídeo debats, treballs d'aprenentatge cooperatiu, etc.En cas de no seguir l'avaluaci√≥ continuada, l'estudiant haur√† de fer un examen final (EF). En aquest cas la nota de l'assignatura es calcula de la forma seg√ľent:

max(EF,(0.5*EF+0.5*AC)).Les competències transversals s'avaluen:

Sostenibilitat i compromís social: a partir dels temes específics que al temari ja hi ha sobre aquests aspectes i, a més, a partir de les intervencions/lliuraments en els debats a classe.

Comunicació eficaç oral i escrita: a partir de les activitats que desenvolupa l'estudiant:

Comunicació escrita: amb les recensions de llibres, el text de les presentacions i la resta de treballs que es puguin fer opcionalment.

Comunicació oral: amb les presentacions fetes a classe per part dels estudiants i la qualitat de la presentació utilitzada.
Normes d'avaluació