ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA

Sistema de qualificació
Per poder ser avaluat per avaluació continuada (AC), un estudiant ha d'haver lliurat el treball d'exposició (totes les fites parcials i presentat el treball d'exposició en públic), els lliurables d'ètica (un mínim del 75% dels lliurables), la documentació dels vídeo debats (un mínim del 75% dels vídeo debats) i lliurat les dues recensions de llibres.En cas que en una de les parts de l'avaluació continuada (treball d'exposició, lliurables d'ètica, documentació vídeo debats i recensions de llibres) no es lliuri el mínim requerit, aquesta part es considera no presentada i la nota corresponent serà zero.En cas de seguir l'avaluació continuada, la nota de l'assignatura es calcula de la forma següent:

30% - nota de treball d'exposició en públic de temes del programa

20% - nota de recensió de llibres

25% - nota de lliurables d'ètica

25% - nota d'altres elements susceptibles d'avaluació: vídeo debats, treballs d'aprenentatge cooperatiu, etc.En cas de no seguir l'avaluació continuada, l'estudiant haurà de fer un examen final (EF). En aquest cas la nota de l'assignatura es calcula de la forma següent:

max(EF,(0.5*EF+0.5*AC)).Les competències transversals s'avaluen:

Sostenibilitat i compromís social: a partir dels temes específics que al temari ja hi ha sobre aquests aspectes i, a més, a partir de les intervencions/lliuraments en els debats a classe.

Comunicació eficaç oral i escrita: a partir de les activitats que desenvolupa l'estudiant:

Comunicació escrita: amb les recensions de llibres, el text de les presentacions i la resta de treballs que es puguin fer opcionalment.

Comunicació oral: amb les presentacions fetes a classe per part dels estudiants i la qualitat de la presentació utilitzada.
Normes d'avaluació