ASPECTES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS DE LA INFORMÀTICA

Planificació

Desenvolupament del tema 1: la societat i els canvis tecnològics

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació).

Desenvolupament del tema 2: Impacte social de la Informàtica

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació).Els estudiants preparen i estudien un cas d'estudi amb l'ajut, si cal, del professor. Lliuren les respostes a les preguntes proposades pel professor.

Desenvolupament del tema 3: Impacte medi-ambiental de les infotecnologies

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació).Els estudiants preparen i estudien un cas d'estudi amb l'ajut, si cal, del professor. Lliuren les respostes a les preguntes proposades pel professor.

Desenvolupament del tema 4: La professió informàtica: ètica i responsabilitat professional

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació).Els estudiants preparen i estudien un cas d'estudi amb l'ajut, si cal, del professor. Lliuren les respostes a les preguntes proposades pel professor.

Desenvolupament del tema 5: Dret Informàtic: les lleis que afecten als professionals informàtics

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació).

Desenvolupament del tema 6: Història general de la informàtica

En les classes magistrals del professor, els estudiants escolten respectuosament, prenen notes i fan preguntes per aclarir dubtes. En les sessions en que alguns estudiants hagin de fer presentacions, la majoria dels estudiants segueix amb la mateixa tasca de quan hi ha classe magistral del professor; mentre que els estudiants que fan la presentació del tema, l'han hagut de preparar prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i l'exposen a classe ajudant-se d'eines de presentació (Impress, PowerPoint, etc.), havent fet abans un text amb l'exposició resumida del tema (tots dos, text i presentació, han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació).

Recensió de dos llibres sobre temes del programa

Lectura, estudi i redacció per part de l'estudiant

Visió i debat sobre documentals ad hoc

Visualització del documental, discussió en petits grups anotant cada grup les idees força suggerides o principals pel documental. Escriure en un document. entregable la llista de les idees principals suggerides pel documental. Individualment, cada estudiant lliurarà un document amb la seva opinió crítica sobre el documental.

Estudi i presentació d'un tema a classe (treball en grup)

Preparen el tema prèviament amb l'ajut, si cal, del professor i exposen a classe el tema ajudant-se d'eines de presentació (imprès, PowerPoint, video etc.). Lliuren prèviament un text amb l'exposició resumida del tema amb la bibliografia consultada, un text amb el contingut de la presentació i un video de 2 ó 3 minuts com a resultat principal de la recerca feta (text, presentació i video han d'estar en possessió del professor amb al menys un dia d'antelació a la sessió de presentació a la classe).

Examen final

Examen final