Física

Sistema de qualificació

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:

Nfinal = 0,45 Npf + 0,25 Npract + 0,30 NparcialsEls alumnes que resultin no aprovats, podran, segons les condicions que determinin la universitat i la Facultat, presentar-se a una re-avaluació, en les dates que determini el centre. Per a la re-avaluació, es tindrà en conte les notes de pràctiques i altres activitats, obtingudes durant el curs i si s'escau complertades, a lliurar en el moment d'examen de la re-avaluació, i la nota d'examen de reavaluació Nre , segons:

Nfinal= 0,75*Nre + 0,25* Npract

Nfinal: qualificació final.

Npf: qualificació de prova final.

Npract: nota de laboratori i simuladors.

Nparcials: qualificació de les proves parcials.La prova final (i la de re-evaluacio) constaran d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. Es disposa de 3 hores per fer-la. L'avaluació contínua consisteix a fer diferents activitats, tant individuals com de grup, incloent pràctiques i exercicis amb simuladors, de caràcter sumatiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).Les proves parcials consisteixen en exercicis i qüestions a resoldre en un màxim de 3 h cada una.


Normes d'avaluació

· Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.

· Es considerarà No presentat: l'alumne que no hagi estat avaluat de proves que sumin un total de 35% o més de la puntuació total de l'assignatura.