Física

Temari

Mecànica.Descripció del moviment: Cinemàtica. Moviment relatiu. Acceleracions centrípeta i de Coriolis. Canvis de moviment: Dinàmica. Equacions de Newton. Estàtica del rígid. La rotació d'un sòlid. Introducció a la mecànica dels materials. Esforços en sòlids i en fluids. Estàtica de fluids. Fluids en moviment, equacions de continuïtat i de Bernoulli. Moviment amb fregament. Força, velocitat i potència. Estalvi energètic en el transport.Moviments oscil·atorisOscil·lacions. Moviment harmònic simple. Equació del moviment; exemples. Energia del moviment harmònic. Moviment oscil.latori amortit. Temps de relaxació i factor de qualitat. Oscil.lacions forçades. Ressonància i amplada de banda.Ones.Propagació d'ones. Equació d'ones. Ones mecàniques. Exemples: Ones en una corda, ones en un medi elàstic. Altres exemples. Ones harmòniques. Superposició. Ones estacionàries. Interferència i difracció. Energia i ones: Densitat d'energia i intensitat. So. Nivell de pressió sonora. Efecte Doppler.Termodinàmica i propietats tèrmiques de la matèria.Calor, treball i temperatura. Sistemes termodinàmics, estat i equació d'estat. Canvis d'estat. Exemples: Àbac psicromètric. Estabilitat atmosfèrica. Introducció al transport de la calor. Llei de Newton del refredament d'un cos. Conducció, convecció i radiació. Principis termodinàmicos: Principi zero i Primer Principi. Segon Principi: Màquines tèrmiques i cicles. Entropia. Potencials termodinàmics. Entalpia.Electricitat i magnetisme.Conceptes de càrrega i de camp elèctric. Corrent elèctrica. Lleis bàsiques dels camps elèctrics i magnètics. Camp magnètic estàtic; fonts i efectes. Camps elèctric i magnètic, i materials. Inducció electromagnètica. Generadors.Ones electromagnètiques, llum i propietats.Descripció de les ones electromagnètiques. Radiació electromagnètica i llum. Mesura i propietats de la llum. Els raigs de llum i la òptica. Radiació tèrmica, quantització i fenòmens relacionats.