Electricitat i electrònica navals

Metodologia docent

Es refereix a la part d'Electricitat

· Rebre, comprendre i sintetitzar coneixements.

· Plantejar i resoldre problemes.

· Desenvolupar el raonament i esperit crític i defendre' l de forma oral o escrita.

· Realitzar un treball individualment.Primer s'impartirà la part del programa d'Enginyeria Elèctrica i després la part del programa d'Enginyeria Electrònica.Per aprovar per curs, la part d'Enginyeria Electrònica , s'ha de superar, amb la ponderació establerta, els dos exàmens parcials i la resolució i recollida de problemes.